Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Oleszycach
Strona głowna  /  Aktualności

 

URODZINY MARCHEWKI 

22 października obchodziliśmy w naszym przedszkolu URODZINY MARCHWEKI ! W tym dniu dominował u nas kolor pomarańczowy,  poprzez marchewkowe elementy strojów przedszkolaków. Dzieci brały udział w zabawach muzyczno - ruchowych oraz plastycznych z marchewką w roli głownej. Piliśmy zdrowy marchewkowy sok. Nie zabrakło również pysznego marchewkowego ciasta oraz marchewkowych ciasteczeki i niespodzianek, za przygotowanie których SERDECZNIE DZIĘKUJEMY Drogim Mamom -  Annie Czajkowskiej, Małgorzacie Kopaczek i Justynie Uszkowskiej. Dzień był wesoły, zdrowy i marchewkowy !!!

 

 

 

URODZINY MARCHEWKI

Jutro ( tj. 22 października ) obchodzimy w przedszkolu URODZINY MARCHEWKI.  Prosimy, aby dzieci w tym dniu miały na sobie coś w kolorze marchewkowym !!! 

                                                                                                                                         Dziękujemy! 

 

 

 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

 

    Szanowni Państwo zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkania organizacyjne. 

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa ( maseczki,dezynfekcja rąk,dystans społeczny, jeden rodzic do jednego dziecka ).

Aby dobrze zaplanować pracę grupy, niezbędna jest Państwa obecność na zebraniu - liczymy na Państwa liczną frekwencję.

 

Spotkanie organizacyjne: 

5-6 latki dnia 22.09. 2020 r. o godz. 16.00

4-5 latki dnia 25.09.2020 r. o godz. 16.00 

3-4 latki dnia 29.09. 2020 o godz.16.00

Aktualności

 

W piękną jesienną środę przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do lasu. W uroczysku Horaj poznaliśmy historię "Bitwy Pod Oleszycami" oraz postać gen. Józefa Kustronia. Dzieci odśpiewały hymn i złożyły pod pomnikiem wiązankę z okazji przypadającej na 17 września 81 rocznicy Bitwy Pod Oleszycami. Następnie udaliśmy się do lasu w poszukiwaniu darów jesieni. Wycieczkę zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek. 

 

Galeria zdjęć: 

https://drive.google.com/drive/folders/13MFDCKGB2F3cByzjWNWTthzrztR9Pkad?usp=sharing

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-16 18:56:34

 

RELIGIA W PRZEDSZKOLU

 

Grupa 3,4 latków (maluchy)

poniedziałek, środa 8.00-8.15

 

Grupa 4,5 latków (średniaki)

poniedziałek, środa 7.30-8.00

 

Grupa 5,6 latków (starszaki)

poniedziałek, środa 13.00-13.30

 


 

ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU 

 

 

Grupa 3,4 latków (maluchy)

wtorek 11.30-11.45 , czwartek 10.00-10.15

 

Grupa 4,5 latków (średniaki)

wtorek 11.00-11.30, czwartek 9.30-10.00

 

Grupa 5,6 latków (starszaki)

wtorek 10.30-11.00, czwartek 10.30-11.00

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-02 17:16:12

 

POWRÓT DZIECI DO PRZEDSZKOLA 1 WRZEŚNIA 2020 

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI 

 

 

PROCEDURA
( zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 25.08 2020)
bezpiecznego pobytu dziecka w Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach
zgodnie z wytycznymi dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego.

 

Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz bezpośredniej stałej opieki nad nimi podczas pobytu w przedszkolu i po za nim od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu odbioru przed rodzica/opiekuna/osobę upoważnioną.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są: wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz rodzice1. Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w miarę możliwości w wyznaczonej i stałej sali.

2. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia), z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m

6. Jeżeli podczas zajęć opiekę sprawuje więcej niż jeden opiekun powinni oni zachować od siebie dystans społeczny min 1,5 m.

7. W sali, w której przebywają dzieci są usuwane przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe są one dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

8. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

9. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzic/opiekun, który przyprowadza dziecko do przedszkola jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach.

10. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

12. Nauczyciel może wykonać weryfikację temperatury ciała za pomocą dostępnego w placówce termometru bezdotykowego jeżeli rodzic/opiekun wyraził pisemną zgodę.

13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby (katar, kaszel, gorączka) zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

14. Przy wejściu do szatni umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji, z którego zobligowane są skorzystać osoby przyprowadzające dziecko oraz dziecko (zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją). Należy dopilnować aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

15. Osoby trzecie (inne niż odbierające lub przyprowadzające dzieci) w placówce przebywają tylko za zgodą pracownika lub dyrektora przedszkola, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

16. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety. Dziecko, które korzysta z toalety pod nadzorem nauczyciela dezynfekuje ręce zgodnie z umieszczoną przy umywalkach instrukcją.

17. Toalety będą na bieżąco dezynfekowane.

18. Sale wietrzone będą co najmniej raz na godzinę.

19. Posiłki spożywane będą w małych grupach. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu i wyparzane w temperaturze powyżej min. 60 st. C.

20. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

21. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8.30. Po tym czasie w placówce przeprowadzana jest dezynfekcja ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników.

 

 

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

DO/Z Samorządowego Przedszkola w Oleszycach

PODCZAS STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI

 

1. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia) z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Po przebraniu dziecko odbierane jest przez pracownika przedszkola dyżurującego w szatni i zaprowadzane do sali.

2. Do placówki dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:30. Po tym czasie w placówce przeprowadzana jest dezynfekcja.

3. Zaleca się aby dzieci nie przyprowadzane były do przedszkola w czasie trwania przerwy w szkole.

4. Przy wejściu do szatni umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji, z którego zobligowane są skorzystać osoby przyprowadzające dziecko oraz dziecko.

5. Po każdym odbiorze dziecka nauczyciel dezynfekuje sobie ręce, a dziecko myje ręce.

6. Dzieci do placówki nie przynoszą żadnych rzeczy z domu.

7. Do placówki Rodzic może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.

8. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia (katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 30 minut od otrzymania informacji. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, przedszkole zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.

9. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest to bezwzględną przeszkodą w przyjęciu dziecka do przedszkola.

 

 

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI

 

1. Chcąc odebrać dziecko, rodzic/opiekun musi:

- zadzwonić dzwonkiem znajdującym się przy wejściu głównym do budynku przedszkola.

- podać nazwisko dziecka

- zaczekać na odbiór dziecka, aż dziecko zostanie sprowadzone przez pracownika przedszkola do szatni.

2. Zaleca się, aby dzieci nie były odbierane z przedszkola w czasie trwania przerwy w szkole.

3. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans 1,5 metra od personelu przedszkola (a także od innych dzieci i innych rodziców, jeśli zaistniałaby sytuacja bezpośredniego kontaktu).

4. W momencie przejęcia dziecka przez rodzica, dziecko nie powraca już do przedszkola. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać czyni to następnego dnia.

5. Nauczyciele/pracownicy przedszkola pilnują, by przed opuszczeniem sali dziecko załatwiło potrzeby fizjologiczne i zabrało swoje rzeczy.

 

 

WYPRAWKA

PROSIMY ABY WSZYSTKIE RZECZY ZOSTAŁY PODPISANE

 

 

WYPRAWKA 3,4 latki

 

- pantofle (podpisane)

- podpisany worek z ubraniami na zmianę do szatni ("na wszelki wypadek")

- 2 ręczniki papierowe

- papier toaletowy 

- mydło w płynie

- chusteczki w pudełku

- chusteczki nawilżające

- mydło w płynie 

- woreczki lub torebki śniadaniowe 

- blok techniczny

- blok rysunkowy z kolorowymi kartkami A4

- plastelina

- cienka teczka na prace

- klej w tubce (Astra)

- klej w sztyfcie 2szt.

- ryza papieru ksero (dzieci nowo przyjęte)

- kolorowanka (ulubione obrazki dziecka)

- piórnik tuba a w nim: 

* kredki (bambino)

* gumka

strugaczka

nożyczki

pędzel


 

WYPRAWKA 4,5 latki  

 

- pantofle (podpisane)

- 2 ręczniki papierowe

- papier toaletowy 

- mydło w płynie

- chusteczki w pudełku

- chusteczki nawilżające

- mydło w płynie 

- woreczki lub torebki śniadaniowe 

- blok techniczny

- blok rysunkowy z kolorowymi kartkami A4

- plastelina

- cienka teczka na prace

- klej w tubce (Astra)

- klej w sztyfcie 2szt.

- ryza papieru ksero (dzieci nowo przyjęte)

- kolorowanka (ulubione obrazki dziecka)

- piórnik tuba a w nim: 

* kredki (Bambino, Astra, Majewski, Bic)

* ołówki 2szt.

* gumka

strugaczka

nożyczki

pędzel


 

WYPRAWKA 5,6 latki 

 

- pantofle (podpisane)

- 2 ręczniki papierowe

- papier toaletowy 

- mydło w płynie

- chusteczki w pudełku

- mydło w płynie 

- woreczki lub torebki śniadaniowe 

- blok techniczny

- blok rysunkowy z kolorowymi kartkami A4

- plastelina

- cienka teczka na prace

- zeszyt 16 kartkowy w kratkę

- zeszyt 16 kartkowy w cienką czerwoną linię

- klej w tubce (Astra)

- klej w sztyfcie 2szt.

- ryza papieru ksero (dzieci nowo przyjęte)

- piórnik tuba a w nim: 

* kredki (Astra, Majewski, Bic)

* ołówki 2szt.

* gumka

strugaczka

nożyczki

pędzel

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-27 10:00:43

 

Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice

 

Zbliża się czas wakacji. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim dzieciom, jak również Rodzicom za całoroczne zaangażowanie, aktywność, współpracę oraz ogromne wsparcie i otwartość.

 

Serdecznie gratulujemy dzieciom wspaniałych osiągnięć, które są wynikiem wspólnej pracy podczas całego roku szkolnego. Informujemy, że mimo trudności związanych ze zdalnym nauczaniem udało nam się zdobyć Certyfikat w realizowanym w roku szkolnym 2019/2020 projekcie „ Magiczna moc bajek”.

 

Dziękujemy za udział w organizowanych zdalnych konkursach zarówno tych przedszkolnych jak i ogólnopolskich , w których dzieci z przedszkola brały udział. Życzymy wszystkim  słonecznych wakacji, a starszakom kończącym edukację przedszkolną wszelkiej pomyślności na przyszłej drodze obowiązków szkolnych.

 

Zapraszamy do indywidualnego odbioru dyplomów ukończenia przedszkola we wtorek 30 czerwca od godz. 9.00 do 13.00

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-25 09:03:09

 

KOCHANE DZIECI !

 

 

DZIŚ WASZE ŚWIĘTO - DZIEŃ DZIECKA !

Z TEJ OKAZJI SKŁADAMY WAM NAJSEDRECZNIEJSZE ŻYCZENIA !

ABY KAŻDY DZIEŃ WASZEGO DZIECIŃSTWA BYŁ PEŁEN PRZYGÓD I PIĘKNYCH WSPOMNIEŃ !

SPEŁNIAJCIE SWOJE MARZENIA 

I NIGDY NIE PRZESTAWAJCIE SIĘ UŚMIECHAĆ ! 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-01 08:53:19

 

Dziękujemy wszystkim dzieciom wraz z rodzicami za udział w konkursie na najciekawszą kukiełkę przedstawiającą znaną postać z bajki.


Zwycięzcami konkursu zostały wszystkie dzieci, które wzięły w nim udział.

Za talent, kreatywność i inwencję twórczą zostaną obdarowane nagrodami i dyplomem.

 

O terminie odbioru nagród poinformujemy wkrótce drogą mailową.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-30 20:23:45

INFORMACJA DLA RODZICÓW, DOTYCZĄCA URUCHOMIENIA PRZEDSZKOLA

 

W związku z możliwością powrotu dzieci do przedszkola prosimy rodziców o zgłoszenie chęci i zadeklarowanie godzin pobytu dziecka w przedszkolu do piątku 22.05 do godz.10.00 drogą mailową przedszkole.oleszyce@interia.pl .

Decyzja o wysłaniu dziecka do przedszkola jest dobrowolna, wiąże się z zachowaniem przez przedszkole, dziecko oraz Państwa reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Ze względu na ograniczenia i wytyczne GIS informuję, że w sali przedszkolnej może maksymalnie przebywać 4 dzieci (w warunkach, których obecnie przebywamy)

W pierwszej kolejności opieką objęte zostaną dzieci rodziców pracujących, z których przynajmniej jeden rodzic jest zatrudniony w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-21 08:45:27

KONKURS !

 

 

W ramach innowacji pedagogicznej "Bajka uczy, bawi, wychowuje" oraz Międzynarodowego Projektu Czytelniczego "Magiczna Moc Bajek" ogłaszamy konkurs na najciekawszą kukiełkę przedstawiającą znaną postać z bajki. 

 

Zdjęcia wykonanej kukiełki proszę przesłać mailowo na adres: elwira.piotrowska@interia.pl do 24 maja 2020 roku.

 

Po powrocie do przedszkola prosimy o przyniesienie kukiełek, stworzymy wspaniałe przedstawienie. 

 

Organizator konkursu: Elwira Piotrowska-Argasińska

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-08 09:54:58

Drodzy Rodzice, 

Do 24 maja zostały zawieszone zajęcia w przedszkolu

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Do tego czasu nadal prowadzimy zdalne nauczanie. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-05 17:12:08

Zachęcamy do realizacji zadań projektowych w domu;)

Efekty waszych działań wrzucajcie w komentarzach pod postem na profilu facebookowym naszego przedszkola lub wysyłajcie na maila: przedszkole.oleszyce@interia.pl

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-28 20:12:04